Počasí nás ovlivňuje den co den, 365dní v roce, a můžeme ho jen do jisté míry odhadnout nebo předpovědět.

Čtení synoptických map

13. ledna 2016 v 12:29 | Meteoaktuality.cz |  Zajímavosti
Další díl rozšířené teorie bude precizněji a detailněji vysvětlovat nejčastější vznikající synoptické situace a počasí za jejich výskytu na daném území panující. Tento díl rozšířené teorie pro zajímavost by měl objasnit synoptické příčiny různého počasí.

Co je to synoptická situace? Jedná se o rozložení tlakových útvarů v atmosféře nad daným územím v podobě tlakových výší s vysokým tlakem vzduchu a tlakových níží s nízkým tlakem vzduchu, s nimiž jsou spojeny oblačné systémy rozdělující jednotlivé vzduchové hmoty na daném území a označovány jsou tyto přechody mezi vzduchovými hmotami pomyslnými čarami v podobě frontálních systémů, které často mění charakter počasí na daném místě. Při rozložení tlakových útvarů vznikají různé synoptické situace, pro které je charakteristické počasí na daném místě. Alespoň ty nejzásadnější rozebereme v řádcích níže tohoto teorii rozšiřujícího článku. Doporučujeme též prostudovat naší základní teorii v článcích o tlakové výši, (dále jen "TV nebo V") tlakové níži, (dále jen "TN či N") a s ní spojených frontálních vlnách.

Dle synoptické situace se sestavují předpovědi počasí, nejprve předpovědní synoptické situace, z nichž se stanové vládnoucí počasí v dané době v budoucnu na daném místě za pomoci dalších mapových výstupů předpovědních modelů, které jsou součástí dnešní moderní meteorologie.

Co je to stabilní synoptická situace? Typický vliv rozsáhlé tlakové výše o maximálním tlaku v jejím středu většinou kolem 1030-1040hPa, která se udržuje trvaleji nad daným území a přináší klidné počasí s malou oblačností (až na výjimky v podobě zejména podzimních a zimních mlh či nízké stratovité oblačnosti) a slabým větrem, v létě horké, o babím létě teplé s chladnými rány a v zimě výrazně mrazivé počasí. Počasí se při takové situaci předpovídá i na delší dobu dosti snadno, kromě případné lokalizace mlh a nízké oblačnosti.

Co je to nejistá synoptická situace? Jedná se o situaci, kdy dané území ovlivňuje frontální rozhraní, které odděluje teplý a studený vzduch, často velice stritkně a jeho poloha se často mění. I málo výrazná změna jeho polohy mění prognózy počasí na obloze a i teplot na daném území. Obtížnou synoptickou situací je též zvlněná fronta, ve většině případů studená, která se nad daným územím vlní, rotuje oblačný systém se srážkami a je velice obtížné lokalizovat spad vydatnějších srážek. Vždy přináší vydatnější srážky, které často ovlivňují i vodní toky. Obecně je počasí špatně předpověditelné v případě vlivu tlakové níže na dané území, její poloha je důležitá a často se mění prognózy polohy a putování dané níže či fronty.

Co je to tlakový útvar? Je to oblast s určitým tlakem vzduchu. Rozlišujeme tlakové výše = vysoký tlak, označení "V", na německých mapách "H" = hoch a tlakové níže = nízký tlak - vznik oblačných systémů, označení "N", na německých mapách "T" = tief. (barevně je na německých mapách dodrženo toto rozlišení)Významnější tlakové níže a výše dostávají jména od německých meteorologů a to dle určitých pravidel přidělování jmen těmto útvarům. Většinou známe jména nejvýznamnějších tlakových níží jako byly níže "Kyrill, Emma, Andrea, Joachim", ale i výší, například "Hannah". Doporučujeme přečíst článek rozšířené teorie "Život tlakové níže", kde je zmíněno vše důležité o tomto útvaru, nyní zpět k synoptických situacím.

Jaké známe ustálené synoptické situace? Tlak vzduchu se vlivem pohybu tlakových útvarů většinou poměrně často mění, v našich podmínkách se počasí střídá poměrně často. Nicméně přeci jen máme v mírných podmínkách střední Evropy určité stabilnější situace, objevují se i výjimečně stabilní situace. Mezi synopticky stabilní situace řadíme jednak vliv tlakové výše v období počátku podzimu - "babí léto", která může nastat, ale též nemusí. Další synopticky stabilní situací je zimní tlaková výše s trvalými mrazy. Opakem je letní tlaková výše s naopak tropickým počasím, která přichází zpravidla uprostřed léta. Ustálené synoptické situace existují i ve Světě a mají charakter mnohem ustálenější než výše jmenované situace, typické pro střední Evropu. Některé oblasti Světa ovlivňují téměř celoročně stejné tlakové útvary. Jedná se například o islandskou tlakovou níži nebo naopak azorskou tlakovou výši se středem nad Azorskými ostrovy.

Co je to izobara? I když už v teorii zcela jistě zmíněný pojem, jedná se o pomyslnou čáru na synoptických mapách, která spojuje místa se stejným tlakem vzduchu = nepř. 1025hPa, 1030hPa atp. V případě hustě za sebou řazených izobar je nutno počítat v daném místě se silným větrem, jako následkem vyrovnávání tlakových rozdílů (gradientů) mezi dvěma základními tlakovými útvary, viz výše.

Nejčastější typy možných vzniklých synoptických situací v našich podmínkách a počasí v nich panující

Rozdělíme je na synoptické situace spojené s tlakovou výší, na synoptické situace spojené s tlakovou níží a na situace mezi těmito útvary:

1) Situace spojené s tlakovou výší (V)


 • Tlaková výše


 • Hřeben (výběžek) vyššího tlaku vzduchu


2) Situace spojené s tlakovou níží (N)


 • Tlaková níže


 • Výšková tlaková níže


 • Brázda nízkého tlaku vzduchu


 • Přechod teplé fronty


 • Přechod studené fronty


 • Přechod okluzní fronty


 • Přechod vlnící se fronty


 • Přechod podružné fronty


 • Frontální rozhraní


3) Situace mezi těmito útvary (V, N)


 • Nevýrazná tlaková oblast (nevýrazné tlakové pole)


 • Tlakové sedlo (obdobné projevy počasí jako v nevýrazném TP)


Tlaková výše, tzv. anticyklona - jedná se o oblast s vysokým tlakem vzduchu, která má alespoň jednu izobaru uzavřenu. Tlak směrem ke středu tohoto tlakového útvaru stoupá. V těchto oblastech panuje klidné slunečné počasí (převážně) maximálně s tvorbou srážkově nevýznamné vysoké či v létě nízké kupovité oblačnosti, která nemá možnost nabývat na velikosti a růst do výšky. V zimním období panují v tlakové výši většinou silnější mrazy, v letním naopak tropické teploty. V podzimním a zimním období stéká do údolí studený vzduch a tvoří se četné mlhy nebo mlhy ve výškách od místa pozorování = nízká oblačnost. Tlaková výše je stabilnější než níže, neboť se pohybuje pomaleji a většinou trvá déle než zeslábne - tlak v ní klesá. V předpovědi čteme/slýcháme: "Mohutná a rozsáhlá tlaková výše, tlaková výše postupně slábne, tlaková výše se jen zvolna přesouvá přes střední Evropu". Podrobněji je počasí v TV popsáno v základní teorii.

Hřeben (výběžek) vyššího tlaku vzduchu - je se též o oblast vyššího tlaku vzduchu, ale bez uzavřených izobar. V hřebeni vysokého tlaku vzduchu dochází též ke zmenšování oblačnosti beze srážek, utišování větru a celkového zlepšování počasí, nicméně toto zlepšení počasí nemá příliš dlouhé trvání. V předpovědi čteme/slýcháme: "Za studenou frontou se nad naše území rozšíří hřeben vyššího tlaku vzduchu, hřeben vysokého tlaku vzduchu zeslábne a k nám postoupí další frontální systém".

Tlaková níže, tzv. cyklona - je oblast s nízkým tlakem vzduchu s uzavřenou alespoň jednou izobarou. Tlak směrem ke středu níže klesá, v jejím středu je vždy nejnižší. Pokud se tlak v tlakové níži snižuje, hovoříme o jejím prohlubování, pokud v ní tlak stoupá, hovoříme naopak o jejím slábnutí, odborně vyplňování až do úplného rozpadu, kdy tlak stoupne na takové hodnoty, které budou bránit vzniku oblačnosti v dané oblasti. Hluboká tlaková níže je v našich podmínkách tlaková níže s tlakem nižším než 980hPa, velice hluboké tlakové níže, které přinášejí extrémní počasí do střední Evropy mají minimální tlak ve středu kolem 965 až 955hPa. Počasí v tlakové níži je většinou tzv. význačné, pro meteorology a zájemce o počasí "živé" či jinými slovy zajímavé. V tlakové níži panuje velká bolačnost, četné srážky, silnější vítr, (jak moc, záleží na konkrétní situaci) a obecně nižší teploty související s takovýmto rázem počasí. Tlaková níže přináší často vytrvalé srážky, v zimě za vlády studeného proudění sněhové s výskytem tzv. sněhových kalamit, v létě za chladného počasí dešťové či zpočátku při snižování teplot z vysokých hodnot i konvektivní v podobě silných bouřek, takové srážky mohou způsobovat povodně. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Počasí ve střední Evropě ovlivňuje hluboká tlaková níže, tlaková níže se přesouvá ze SZ Evropy do Evropy střední, kolem rozsáhlé tlakové níže k nám pronikne studený vzduch od severu." Více informací o tlakové níži v teorii (několik témat) a v rozšířené teorii v článku o životu TN.

Výšková tlaková níže - jinými slovy znamená tlakovou níži ve vyšších vrstvách atmosféry. K tomuto zjištění je nutno použít tzv. výškovou synoptickou mapu. Na klasické přízemní mapě uvidíme zakreslenu velkou oblačnost bez výskytu tlakové níže nad daným územím. Na výškové mapě uvidíme výskyt tlakové níže ve výšce a příčinu vzniku oblačnosti. V případě, kdy se v přízemním tlakovém poli (tlak při zemi) vyskytuje hřeben vysokého tlaku vzduchu (viz výše) a ve výšce tlaková níže, (tlak ve výšce) mohou být srážky skutečně i velice vydatné. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Nad naším územím se nachází výšková tlaková níže."

Brázda nízkého tlaku vzduchu - jedná se o oblast nízkého tlaku vzduchu s neuzavřenými izobarami. Tu si představme jako určitý pás nízkého tlaku vzduchu s přítomností frontální vlny. Počasí na daném území tato brázda ovlivní spíše přechodněji než tlaková níže, nicméně zálež na rychlosti jejího postupu. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Přes ČR bude putovat brázda nízkého tlaku vzduchu, počasí u nás ovlivňuje brázda nízkého tlaku vzduchu, která se zvolna přesouvá k východu."

Co je to atmosférická fronta? Jedná se o rozhraní oddělující od sebe dvě rozdílné vzduchové hmoty. Na synoptických mapách je fronta zjednodušeně zobrazena jako pomyslná čára, neboť ji nelze zakreslovat reálně, kdy dosahuje šířky až tisíců kilometrů. Na tuto čáru je vázána oblačnost obsahující srážky, kteér se liší dle vládnoucího období. Existuje několik typů frontálních vln, které přinášejí různé projevy počasí, ale všechny fronty způsobují zhoršení počasí a to přechodné. Jak moc přechodné, to závisí na konkrétní situaci a chování fronty = jak rychle postupuje, jak je významná, zda se nerozpadá/neslábne atp.

Přechod teplé fronty - (TF) jedná se o přechod pomyslné čáry oddělující na daném území studený ustupující vzduch od teplého nastupujícího vzduchu (odborně vzduchové hmoty) v podobě oblačného systému se srážkami. V počasí se to projeví přechodem klasické vrstevnaté oblačnosti nejčastěji typu As. (Altostratus) Teplá fronta se srážkově nemusí příliš projevit a může poměrně rychle přejít přes naše území, nicméně na některých teplotých frontách se objevují i poměrně trvalé srážky. Teplou frontu značíme na mapách červenou barvou. Čteme/slýcháme v předpovědích: "Od západu přes naše území přejde teplá fronta, za níž k nám pronikne teplý vzduch, přes naše území přechází teplá fronta, za kterou na naše začne zejména do vyšších vrstev atmosféry proudit teplý vzduch."

Přechod studené fronty - (SF) jedná se o přechod pomyslné čáry oddělující na daném území ustupující teplý vzduch od nastupujícího studeného vzduchu v podobě oblačného systému se srážkami. Přechod studené fronty je rychlejší než přechod fronty teplé a studená fronty tedy někde vždy teplou dostihne. (viz níže) Studenou frontu dělíme na tzv. SF prvního a SF druhého druhu. SF prvního druhu je pomalejší a její přechod je typičtější pro zimní období. Přechod studené fronty je více viditelný, znamená intenzivnější projevy počasí jako jsou v létě bouřky a to i velice silné, v zimním období (možné jsou i bouřky zimní, sněhové) vydatným sněžením a obecně silnými poryvy větru a (záleží na situaci) též často i razantním sestupem teplot. SF značíme na mapách tmavě modře. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Od západu přejde přes naše území výrazná studená fronta, která ukončí příliv tropického vzduchu na naše území, za studenou frontou na naše území pronikne od severu mrazivý vzduch."

Co je to teplý sektor tlakové níže? Jedná se o prostor mezi teplou a studenou frontou. Teplý vzduch za TF uzavírá poté SF, která se liší co se týče průběhu počasí od fronty teplé. Nejzásadnější rozdíl je v druzích oblaků a s nimi též spojených typech srážek, kdy na teplé frontě se objevuje zpravidla trvalejší déšť z vrstevnaté oblačnosti, na studené frontě častěji zejména v teplé části roku kupovitá oblačnost s přeháňkami a bouřkami, i intenzivními. Dále mohou vznikat situace:

Přechod okluzní fronty - (OF) jedná se o přechod teplé fronty dostižené frontou studenou, které se v místě, kde SF frontu teplou dostihne, spojí. Název znamená v překladu uzavřít, viz popis situace výše. OF s charakterem teplé fronty se vyznačuje tím, že je vzduch za SF teplejší než vzduch před frontou teplou, pokud se jedná o opačnou situaci, jedná se o OF s charakterem studené fronty. Vždy tedy při přechodu dané fronty převládají znaky dané fronty, TF nebo SF, byť se jedná o frontu okludující. OF je na mapách značena růžovou barvou. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Přes ČR přechází okludující frontální systém, počasí u nás ovlivní frontální vlna, která bude nad naším územím okludovat."

Přechod zvlněné fronty - (ZSF, ZTF) jedná se převážně o přechod studené fronty, která se nad daným územím vlní = zpomaluje se její postup = tím získává charakter fronty teplé a přináší trvalé srážky, jejichž lokalizaci je obtížné předpovědět. Doporučujeme náš článek "Zvlněná fronta - postrach meteorologů", neboť toto trvzení je zcela pravdivé. Vlnící se fronta může přinést do určité oblasti extrémní srážky, předpoklad spadu těchto srážek je důležitý zejména z hydrologického hlediska, bohužel je ale velice obtížný. Na mapách není tato fronta nijak odlišena. Vlnící se fronta byla zdrojem vydatných srážek, které působily i povodně například v září roku 2010. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Počasí u nás ovlivní studená fronta, která se bude vlnit, zvlněná studená fronta bude určovat i nadále počasí u nás."

Přechod podružné studené fronty - (PSF) znamená výskyt frontální vlny za studenou frontou. Ta přinese za přešlou Sf opětovné zhoršení počasí a další ochlazení. Není to tedy další SF v pravém slova smyslu, jen rozhraní mezi oblastmi přicházejícího studeného vzduchu.

Přechod frontálního rozhraní - je situace, kdy přechází určitý typ fronty, neboť každá fronta je rozhraním mezi jednotlivými odlišnými vzduchovými hmotami, viz výše. Prognóza polohy a rychlosti přechodu daného frontálního rozhraní je velice obtížná. Při vlivu frontálního rozhraní na dané území vznikají značné rozdíly v charakteru počasí i na relativně malém území, dobrým příkladem je například naše Česká Republika. Rychlost přechodu frontálního rozhraní ovlivňuje předpověď jeho polohy a tím se mění prognóza rozložení srážek a jejich vydatnosti a též prognóza teplot. Rozhraní odděluje teplou vzduchovou hmotu od studené, po jeho přechodu dochází k výraznému ochlazení.

Co je to frontální systém? Je seskupením frontálních vln v rámci jedné tlakové níže. Většinou teplá a studená, v některých situacích i okluzní fronta, tvoří v jedné tlakové níži frontální systém.

Nevýrazná tlaková oblast - v meteorologické hantýrce nazývaná jako "tlakové bahno" je pole s velmi malými horizontálními tlakovými rozdíly. Jedná se o situaci, kdy není nad daným územím přímo žádný tlakový útvar, frontální vlna a to ani ve výšce, kde někdy může oproti přízemní situaci působit tlaková níže. V nevýrazné tlakové oblasti převládá většinou teplejší počasí s tím, že dochází k postupném zvyšování teploty na daném území. Tyto situace nastávají v teplé části roku, nejčastěji v létě a panuje takové průměrné počasí, tj. není slunečno ani nijak zataženo s četnými srážkami, ale polojasno až během dne zejména oblačno s místním výskytem přeháněk či postupně i bouřek. V některých případech za této synoptické situace vznikají přeháňky či bouřky postupující buďto velmi pomalu ne jednoznačným směrem a nebo udržující se na stále stejném místě, což může způsobit lokální povodňovou situaci, záleží na vydatnosti srážek dané přeháňky. Tato situace se objevila nyní v poslední dekádě dubna 2014, kdy se v ČR i takovéto "stojící" přeháňky nad určitou lokalitou v nevýrazné tlakové oblasti objevily. Čteme/slýcháme v předpovědi: "Nad střední Evropou se bude stále udržovat nevýrazné tlakové pole, na naše území bude proudit postupně teplý a vlhčí vzduch". Tato situace je někdy chybně zaměňována s tlakovým sedlem, (viz níže) i když průběh počasí je obdobný, není to tatáž situace.

Tlakové sedlo - jedná o oblast tlakového pole mezi dvěma tlakovými výšemi a dvěma tlakovými nížemi. Z hlediska našeho území si můžeme představit tlakové sedlo jako vliv tlakové níže například od JV a SZ a tlakové výše od JZ a SV a naše území se nachází tím pádem v tzv. sedle, což je situace bez vlivu cyklony, anticyklony a bez jakéhokoli proudění. Průběh počasí je za této synoptické situace velmi podobný situace v nevýrazném tlakovém poli, avšak se nejedná o zcela totožné meteorologické situace, často bývá tato situace zaměněna za nevýraznou tlakovou oblast. Pojem tlakové sedlo v předpovědi většinou neuslyšíte, resp. nebudete nikde číst.

Výše byly popsány veškeré základní synoptické situace, které v našich podmínkách vznikají a stručně byl popsán nejčastěji vládnoucí průběh počasí na daném území za jejich výskytu, nastolení. Situace v atmosféře je nepochybně složitá, jedná se o složité procesy, které denně neustále v atmosféře probíhají a právě proto je velice těžké je dopředu přesně odhadnout a modelovat. Proto musejí být složité i modelové mechanismy, které složitě vypočítávají předpokládané počasí za daných předpokládaných situací a poté tedy i předpověď, konečný výstup, je složitou disciplínou.

Na článek budou postupně navazovat další rozšířené teorie týkající se obdobných témat, například zásad předpovídání počasí, nad rámce základní teorie pro náročnější zájemce o problematiku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 JefferyChava JefferyChava | E-mail | Web | 2. října 2017 v 1:26 | Reagovat

If you have been feeling stressed lately, but you are not sure how to deal with it, the advice in this article can help. Feelings of stress are increasingly common in today's world, but there are ways to help. This article will teach you some easy ways to overcome your stress.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-femme-france-vente-ligne/>viagra femme france vente ligne</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Meteo Aktuality - aneb vše o počasí

> Webová stránka MA (články, aktuality, další aplikace jako například radar, detekce blesků ČHMÚ, diskuzní fórum a další)

http://meteoaktuality.cz


> FCB stránka MA (aktuality z dění v počasí a všeobecně)

http://facebook.com/pocasi.aktuality

> Twitter profil (propojen s Facebookem)

https://twitter.com/meteoaktuality

> Google+ stránka (nejdůležitější aktuality a zajíamvosti)

Google+ MA

> Blog MA (nově založený pro psaní zajímavostí z meteopraxe i teorie, pro informace zde na Blog.cz, jste právě zde!)

> TV video kanál MA (videa o počasí, vše zajímavé i důležité v jeho dění)

http://www.youtube.com/user/MeteoaktualityTV?feature=mhee